معنی فارسی کلمه anticipated

پیش بینی

کاربرد anticipated در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.