معنی فارسی کلمه annoyed

دلخور، آزرده، آزرده خاطر، ضجور

کاربرد annoyed در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.