معنی فارسی کلمه annoyances

نارضایتی

کاربرد annoyances در جمله

1. retirement and the annoyances that we must overcome to get there .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.