معنی فارسی کلمه announcing

اعلام

کاربرد announcing در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.