معنی فارسی کلمه announcements

اطلاعیه ها

کاربرد announcements در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.