معنی فارسی کلمه announced

اعلام کرد

کاربرد announced در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.