معنی فارسی کلمه anniversaries

سالگرد

کاربرد anniversaries در جمله

1. birthdays or even anniversaries and

2. special day I have been to many kind of anniversaries and parties and weddings

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.