معنی فارسی کلمه annealing

شبيه سازي

کاربرد annealing در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.