معنی فارسی کلمه anime

انیمیشن

کاربرد anime در جمله

1. planning to complete my higher studies I'll be doing anime and eventually

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.