معنی فارسی کلمه animation

جان‌ بخشی‌، انگیزش‌، تحریك‌، سرزندگی‌.

کاربرد animation در جمله

1. and my first CG animation

2. The reflection of the fire lent a kind of red animation to his big spectacles they had lacked hitherto .

3. and is now the most successful animation studio in the world .

4. rope and doing stuff like that just to have animation because

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.