معنی فارسی کلمه anchovies

آنچوی

کاربرد anchovies در جمله

1. The website suggests that anchovies , sardines , cod , shrimp and salmon are among the best choices .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.