معنی فارسی کلمه anchors

مجریان

کاربرد anchors در جمله

1. wood screws , metal screws , anchors , concrete screws ,

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.