معنی فارسی کلمه anchored

لنگر

کاربرد anchored در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.