معنی فارسی کلمه ancestors

اجداد، نیاکان، آباء

کاربرد ancestors در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.