معنی فارسی کلمه analyzed

تجزیه و تحلیل

کاربرد analyzed در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.