معنی فارسی کلمه analyses

تجزیه و تحلیل

کاربرد analyses در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.