معنی فارسی کلمه analogies

شباهتها

کاربرد analogies در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.