معنی فارسی کلمه amps

آمپر

کاربرد amps در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.