معنی فارسی کلمه amplifiers

تقویت کننده

کاربرد amplifiers در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.