معنی فارسی کلمه amounts

مقدار

کاربرد amounts در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.