معنی فارسی کلمه amenities

امکانات

کاربرد amenities در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.