معنی فارسی کلمه ambushed

کمین

کاربرد ambushed در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.