معنی فارسی کلمه ambitions

جاه طلبی

کاربرد ambitions در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.