معنی فارسی کلمه amazed

شگفتزده، حیرت زده، متعجب، بهت زده، متحیر

کاربرد amazed در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.