معنی فارسی کلمه amateurs

آماتور

کاربرد amateurs در جمله

1. If the amateurs want to go in and have their turn .

2. The police don't consult amateurs .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.