معنی فارسی کلمه amalgamated

ادغام

کاربرد amalgamated در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.