معنی فارسی کلمه altitudes

ارتفاعات

کاربرد altitudes در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.