معنی فارسی کلمه altering

تغییر

کاربرد altering در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.