معنی فارسی کلمه altered

مخدوش

کاربرد altered در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.