معنی فارسی کلمه alterations

تغییرات

کاربرد alterations در جمله

1. to make few alterations here few changes

2. But even if you can't retire at 31 like Bryce did , there might still be some alterations

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.