معنی فارسی کلمه alphabetical

الفبایی‌.

کاربرد alphabetical در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.