معنی فارسی کلمه almonds

بادام

کاربرد almonds در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.