معنی فارسی کلمه alloys

آلیاژهای

کاربرد alloys در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.