معنی فارسی کلمه allowances

کمک هزینه

کاربرد allowances در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.