معنی فارسی کلمه allocations

تخصیص

کاربرد allocations در جمله

1. Oh come on , it's not code , these are seat allocations on a passenger jet .

2. allocations with the first name

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.