معنی فارسی کلمه allocates

اختصاص

کاربرد allocates در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.