معنی فارسی کلمه allies

متفقین

کاربرد allies در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.