معنی فارسی کلمه alliances

اتحاد

کاربرد alliances در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.