معنی فارسی کلمه alleyways

کوچه

کاربرد alleyways در جمله

1. with storefronts and alleyways selling all manner of strange and exotic goods .

2. Follow winding alleyways that suddenly emerge into quiet piazzas

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.