معنی فارسی کلمه allegories

تمثیل

کاربرد allegories در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.