معنی فارسی کلمه aligning

هماهنگی

کاربرد aligning در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.