معنی فارسی کلمه aligned

تراز وسط قرار دارد

کاربرد aligned در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.