معنی فارسی کلمه algorithms

الگوریتم

کاربرد algorithms در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.