معنی فارسی کلمه algae

جلبک

کاربرد algae در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.