معنی فارسی کلمه alarmingly

نگران کننده

کاربرد alarmingly در جمله

1. Scientists studied the brains of students in the Swedish Armed Forces Interpreter Academy , who are required to learn new languages at an alarmingly fast rate .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.