معنی فارسی کلمه alarming

هشدار دهنده

کاربرد alarming در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.