معنی فارسی کلمه aisles

راهرو

کاربرد aisles در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.