معنی فارسی کلمه airtime

زمان پخش

کاربرد airtime در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.