معنی فارسی کلمه airports

فرودگاه

کاربرد airports در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.