معنی فارسی کلمه airplanes

هواپیما

کاربرد airplanes در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.